Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών

Περιγραφή & Στόχοι

Η Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών θα προσδιορίζει τις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες των νέων και θα βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, στην εκπαίδευση και τις ανάγκες των ομάδων-στόχου σε Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Γερμανία και θα στηρίζεται σε έρευνα που επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία:

 • Στην κατάσταση κάθε χώρας-εταίρου;
 • Στην πληροφόρηση για διαθέσιμες και εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές και μαθησιακές ευκαιρίες για νέους, όπως επίσης και για παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα-εταίρο;
 • Στο επίπεδο και τη φύση της γνώσης, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα μεταξύ των νέων σε κάθε χώρα-εταίρο;
 • Στις περιβαλλοντικές πολιτικές και στρατηγικές που ακολουθούνται και εφαρμόζονται σε κάθε χώρα-εταίρο.

Το Παραδοτέο 1 θα καθορίσει τον βαθμό μέχρι τον οποίο το υφιστάμενο παιχνίδι «Planetbook» θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί για κάθε χώρα-εταίρο.

Βασικές Ενέργειες & Μεθοδολογία

Σε πρώτο στάδιο, κάθε χώρα-εταίρος (Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Γερμανία) θα αναπτύξει μία βάση δεδομένων με οργανισμούς νεολαίας, φορείς που δραστηριοποιούνται στα πεδία του Περιβάλλοντος, της Νεολαίας, της Βιωσιμότητας και της Ενέργειας. Σε δεύτερο στάδιο, κάθε χώρα-εταίρος θα οργανώσει από μία ομάδα εστίασης, περιλαμβάνοντας ηγέτες /εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο του Περιβάλλοντος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες. Κάθε χώρα-εταίρος θα δημιουργήσει μία Συνοπτική Έκθεση Αναφοράς με τα κύρια ζητήματα που έχουν προκύψει από την έρευνα και από τα ποιοτικά δεδομένα της ομάδας εστίασης. Με βάση αυτές τις 6 Εθνικές Αναφορές (Εκθέσεις Ανάλυσης Αναγκών) θα δημιουργηθεί μία Τελική Συγκριτική Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών για την συλλογική αξιολόγηση.

See or download Analysis Report in PDF

Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευτές του Planetbook

Περιγραφή & Στόχοι

Η ΜΚΟ ΚΕΑΝ, ως κύριος δημιουργός της μεθοδολογίας του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook», θα αναπτύξει ένα Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές, που θα εξηγεί τις μεθόδους εργασίας για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook». Το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» θα περιλαμβάνει έναν οδηγό με εργαλεία και δραστηριότητες, ως απότοκο του τετράμηνου κύκλου ανατροφοδότησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, της αξιολόγησης/δοκιμής από νέους και της προσαρμογής του εκπαιδευτικού εργαλείου στις ανάγκες της εκάστοτε χώρας. Θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και θα μεταφραστεί στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο (Τουρκικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ρουμάνικα, Πορτογαλικά και Γερμανικά).

Βασικές Ενέργειες & Μεθοδολογία

Σε πρώτο στάδιο, το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές, του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook», θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τους εκπαιδευτές των οργανισμών –εταίρων του έργου κατά τη διάρκεια του 1ου Κύκλου Κατάρτισης μικρής κλίμακας, όπου κάθε εταίρος θα συμμετέχει σε μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο και σε δεύτερο στάδιο - κατά τον 2ο Κύκλο Κατάρτισης μικρής κλίμακας, το Εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε νέους, στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής κατάρτισης διάρκειας μισής μέρας.

Οι επιμορφωτικές καταρτίσεις (1ος και 2ος Κύκλος Κατάρτισης μικρής κλίμακας) θα παρέχουν στους εκπαιδευτές των οργανισμών –εταίρων του έργου την ευκαιρία να εστιάσουν γύρω από τις τυπικές και άτυπες μαθησιακές μεθόδους, να εξασκήσουν και να ανταλλάξουν νέες μεθοδολογίες εκμάθησης και να εξερευνήσουν τις ασκήσεις και δραστηριότητες που είναι αποτελεσματικότερες σε κάθε χώρα. Σε συνέχεια αυτών των εσωτερικών καταρτίσεων, το υλικό θα προσαρμοστεί καταλλήλως, δημιουργώντας ένα περιεκτικό Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές.

Οι επιμορφωτικές καταρτίσεις (1ος και 2ος Κύκλος Κατάρτισης μικρής κλίμακας) θα λάβουν χώρα με την φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, ενώ θα αναπτυχθούν και θα είναι διαθέσιμες και ως διαδικτυακά σεμινάρια στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του έργου, με στόχο να ενισχυθεί ο αντίκτυπος του έργου όλη την Ευρώπη.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ O3 Αναθεωρημένη μεθοδολογία του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» - Έκδοση σε Εθνικό Επίπεδο

Περιγραφή & Στόχοι

Η αναθεωρημένη έκδοση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε εθνικό επίπεδο αρχικά βασίζεται στην έρευνα που θα πραγματοποιηθεί και θα καθορίζει πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό για τη νέα ομάδα – στόχο – τους νέους, και να προσαρμοστεί κατάλληλα ανά χώρα-εταίρο. Η αναθεωρημένη έκδοση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε εθνικό επίπεδο θα περιλαμβάνει ποικιλία μεθόδων εκμάθησης και συγκεκριμένα ενεργούς εκμάθησης (βιωματική μάθηση, πειραματισμός) και μεθοδολογίες καθοδήγησης.

Βασικές Ενέργειες & Μεθοδολογία

Η ανάπτυξη της αναθεωρημένης έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε εθνικό επίπεδο θα υλοποιηθεί μέσα από τις ακόλουθες κύριες εργασίες:

 • Προσαρμογή του υφιστάμενου υλικού και ανάπτυξη νέου για κάθε χώρα-εταίρο;
 • Πιλοτική εφαρμογή του υλικού σε κάθε χώρα-εταίρο;
 • Οριστικοποίηση της αναθεωρημένης έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε εθνικό επίπεδο(Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Γερμανία).

Μέσα από την προσαρμογή του υφιστάμενου υλικού (της πρώτης - πρωτότυπης έκδοσης του Planetbook) με την υπάρχουσα γνώση κάθε χώρας-εταίρου και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκθέσεων Ανάλυσης Αναγκών (O1) θα αναπτυχθεί νέο καινοτόμο και συμπληρωματικό υλικό για κάθε χώρα-εταίρο.

Αυτό το υλικό θα συμβάλλει στην δημιουργία της αναθεωρημένης έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Γερμανία. Η κάθε αναθεωρημένη έκδοση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο φάσεις, μέσω πιλοτικών εργαστηρίων σε Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Γερμανία. Η πρώτη φάση των πιλοτικών εργαστηρίων θα φέρει κοντά νέους συμμετέχοντες, ενώ η δεύτερη φάση θα συγκεντρώσει ηγέτες / εκπροσώπους οργανισμών νεολαίας.

Μετά το πέρας των πιλοτικών εργαστηρίων σε κάθε χώρα-εταίρο και την συλλογή της ανατροφοδότησης, θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της αναθεωρημένης έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» από κάθε οργανισμό - εταίρο.

Έκδοση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε Διεθνές Επίπεδο

Περιγραφή & Στόχοι

Μετά την οριστικοποίηση της έκδοσης του αναθεωρημένου Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook», θα δημιουργηθεί και μία διεθνής έκδοση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε παγκόσμια επίπεδο, η οποία θα περιλαμβάνει όλη την υφιστάμενη γνώση των εταίρων και τις τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές μεθόδους, στοχεύοντας στην μεταφορά των περιβαλλοντικών γνώσεων σε διεθνές επίπεδο.

Βασικές Ενέργειες & Μεθοδολογία

Η ανάπτυξη της έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε διεθνές επίπεδο θα υλοποιηθεί μέσα από τις ακόλουθες κύριες εργασίες:

 • › Προσαρμογή του συνόλου του υφιστάμενου υλικού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του O3 (το υλικό που αναπτύχθηκε για κάθε εθνική έκδοση) από όλες τις χώρες-εταίρους, προκειμένου να ενοποιηθεί σε μία διεθνή έκδοση στην Αγγλική γλώσσα;
 • Πιλοτική εφαρμογή της διεθνούς έκδοσης μέσω εργαστηρίων;
 • Οριστικοποίηση της έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε διεθνές επίπεδο.

Η έκδοση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε διεθνές επίπεδο, θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέσω εργαστηρίου που θα λάβει χώρα στην Τουρκία και στο οποίο θα συμμετέχουν νέοι και ηγέτες /εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας. Ακολουθώντας την αναπληροφόρηση τους, η ανάπτυξη της Διεθνούς Έκδοσης του Planetbook θα τελειοποιηθεί. Μετά από την συλλογή της ανατροφοδότησης θα ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη της έκδοσης του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού «Planetbook» σε διεθνές επίπεδο.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ``Planetbook Europe``

Περιγραφή & Στόχοι

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα «Planetbook Europe» συμπληρώνει και ενισχύει το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Planetbook» με σκοπό να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει την εκμάθηση των νέων και ειδικότερα στο πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η Πλατφόρμα έχει ως στόχο:

 • Να μεταφέρει και να προσαρμόσει το σχετικό υποστηρικτικό υλικό από έντυπη σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου;
 • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακού μαθησιακού υλικού, ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών μεταξύ νέων σε ολόκληρη την ΕΕ;
 • Να λειτουργήσει ως μία Διαδικτυακή Κοινότητα, ενισχύοντας έτσι τους οργανισμούς νεολαίας;
 • Να παροτρύνει τους εταίρους του έργου ώστε να αλληλεπιδράσουν με τους χρήστες μέσω του κόμβου της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη και διάδοση του έργου.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα «Planetbook Europe» θα λειτουργήσει ως εργαλείο για την μεγιστοποίηση του αριθμού των ομάδων-στόχου του έργου: νέοι συμμετέχοντες, ηγέτες και οργανισμοί νεολαίας, θα είναι διαθέσιμη σε 7 γλώσσες (Αγγλικά, Τουρκικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ρουμάνικα, Πορτογαλικά και Γερμανικά) προκειμένου να είναι προσβάσιμη από όλους και θα συνδέεται με μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχοντας στους χρήστες ένα χώρο όπου θα μπορούν να συνομιλούν, να μοιράζονται συμβουλές και να ανταλλάσουν γνώσεις και πληροφορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Βασικές Ενέργειες & Μεθοδολογία

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα «Planetbook Europe» θα περιλαμβάνει λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα προσδιορίζονται από τις τεχνικές απαιτήσεις για υλικό, υπηρεσίες, λειτουργίες συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ασφαλείας. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα «Planetbook Europe» θα συνοδεύεται από την δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας, με στόχο να παρέχει έναν ανοιχτό χώρο όπου οι χρήστες θα μπορούν να συνομιλούν και να ανταλλάσουν απόψεις, εμπειρίες, πληροφόρηση και γνώσεις.